Ako sa stať chovateľom

Inštrukcie pre začiatočníkov a záujemcov o chov a plemenitbu ušľachtilých mačiek

Záujem o chov mačiek na Slovensku z roka na rok stúpa. Túto skutočnosť potvrdzuje zvyšujúci sa podiel slovenských chovateľov na medzinárodných výstavách mačiek, nárast importu nových plemien mačiek a jedincov zo špičkových zahraničných línií, stúpajúci počet registrovaných chovateľských staníc a v neposlednom rade tiež počet členov v ZO. Začínajúci chovatelia si však nie vždy a v dostatočnej miere uvedomujú, že chov a plemenitba ušľachtilých mačiek sa viaže prísnymi pravidlami a podlieha kontrole ich dodržiavania. V kontexte týchto zásad sú formulované aj práva a povinnosti chovateľa
Základné ustanovenia, práva a povinnosti chovateľa:
  • Chovateľom je osoba s riadnym členstvom v Slovenskom zväze chovateľov (SZCH), ktoré je založené v niektorej z jeho základných organizácií (ZO).
Tieto definujú výkon práv a povinností chovateľa k zväzu, chovným zvieratám ako aj ich chovu a plemenitbe.

  • Chovatelia sa na ÚOK obracajú priamo alebo prostredníctvom poradcov chovu. V nevyhnutných prípadoch rozhoduje hlavný poradca chovu a tieto rozhodnutia sú dodatočne prejednané komisiou.
Ako postupovať v prípade, že sa chcete stať aktívnym chovateľom ušľachtilých mačiek:
  • Prvoradou podmienkou je členstvo v niektorej zo základných organizácii SZCH. Pokiaľ ešte nie ste členom, kontaktujte tajomníčku vybranej ZO a prihláste sa za člena. Ročný členský poplatok je 12,- €. Tajomníčke odovzdajte kópiu PP mačky pre účely vedenia interného registra a prehľadu o stave mačiek v členskej základni. Priebežne hláste všetky novonadobudnuté mačky ako aj ďalšie aktuálne zmeny.
  • Predsedu alebo tajomníčku ZO požiadajte o Stanovy SZCHChovateľský poriadok a oboznámte sa s ich obsahom. V prípade nejasností konzultujte svoje otázky na schôdzi ZO alebo sa obráťte priamo na poradcu chovu. Zoznam poradcov chovu obdržíte tiež na požiadanie od predsedu alebo tajomníčky na schôdzi ZO.
  • Záujemca o aktívny chov by sa mal zúčastniť aspoň na jednej výstave mačiek a v otvorenej triede (vek nad 10 mesiacov) musí jeho mačka alebo kocúr dostať známku „výborná“ (V). Tým splní základnú podmienku pre tzv. uchovnenie.
  • Pokiaľ vaša mačka získa chovnosť a máte záujem odchovávať mačiatka, máte právo požiadať o registráciu chovateľskej stanice (CHS). Tlačivo k žiadosti s potvrdením členstva v ZO a inštrukcie k postupu vám poskytne tajomníčka ZO. Spolu so žiadosťou o registráciu CHS je nevyhnutné odovzdať na Ústredí SZCH (Slovenská plemenná kniha mačiek - RNDr. Viera Nipčová) aj fotokópiu rodokmeňa mačky a tiež fotokópiu jej posudku a diplomu z výstavy, kde mačka získala chovnosť (hodnotenie výborná). Poplatok za registráciu CHS je 50,- € a ako doklad o zaplatení treba predložiť podací lístok poštovej poukážky. Schválený názov CHS zahláste tajomníčke. Pre poskytovanie chovného kocúra na krytie mačiek nie je potrebné zriaďovať chovateľskú stanicu.
  • V chove mačiek a mačiatok sa riaďte vždy platným Chovateľským poriadkom (CHP). Tento je priebežne aktualizovaný podľa vývoja situácie v chove mačiek na medzinárodnej úrovni. Zásady CHP SZCH musia byť v súlade so zásadami Chovateľského a registračného poriadku FIFe (SZCH je členom medzinárodnej organizácie chovateľov mačiek FIFe). Národné predpisy môžu regulatívy FIFe sprísňovať, nie však liberalizovať. Na každoročnom Generálnom zhromaždení FIFe sú prijímané uznesenia a ustanovenia záväzné pre všetkých členov a sú priebežne implementované do národných CHP. Preto žiadajte na schôdzi predsedu ZO o aktuálne informácie alebo sa obráťte priamo na poradcu chovu.