SPRÁVA Z GENERÁLNEHO ZASADNUTIA FIFe

konaného dňa 24. – 28. 5. 2005 v Malmö vo Švédsku

 

Posledný májový týždeň sa v malebnom prístavnom meste Malmö vo Švédsku konalo 54. Generálne zasadnutie FIFe. Predsedníctvo FIFe hneď prvý deň rozhodlo, že Svetová výstava mačiek v roku 2015 bude na SLOVENSKU. Tým sa snaha SZCH, ÚOK CHM a všetkých chovateľov a milovníkov mačiek stala skutočnosťou.  

Na začiatku zasadnutia bolo prítomných 31 delegátov, s hlasom rozhodujúcim, z 31 krajín. Väčšina delegátov jednotlivých členských krajín pricestovala spolu aj so svojim poradcom - prísediacim. Našu krajinu ako delegátka zastupovala predsedníčka Ústrednej odbornej komisie Dr. Soňa Ivanková. Týždenný program bol skutočne časovo veľmi náročný. Generálnemu zasadnutiu predchádzalo zasadnutie odborných komisií ako výstavnej, chovateľskej a registračnej, zdravotnej, LO komisie a disciplinárnej. Prítomní delegáti mali možnosť vyjadriť sa k návrhom členských krajín a k návrhom jednotlivých komisií. Generálne zasadnutie sa konalo v konferenčnom centre Slagthuset. Počas Generálneho zasadnutia jednotliví delegáti členských krajín FIFe pracovali podľa vopred odsúhlaseného programu. Generálne zasadnutie otvoril prezident FIFe pán Eric Reijers / CZ /, ktorý privítal všetkých účastníkov Generálneho zasadnutia.

Hneď po privítaní všetkých delegátov nastala veľmi zložitá situácia týkajúca sa členskej krajiny FIFe - Poľska. Na základe odporúčania Disciplinárnej komisie a Predsedníctva FIFe vylúčiť SHKRP / PL / z FIFe , delegáti na základe poskytnutých informácií museli svojim hlasom rozhodnúť, či SHKRP bude na základe vážneho porušenia stanov FIFe vylúčený. Delegáti 23 hlasmi z 30 hlasov, t.j. 3 väčšinou rozhodli vylúčiť SHKRP / PL / z FIFe. Delegáti Poľska po vylúčení opustili svoje miesto a rokovanie GA pokračovalo bez ich účasti.

Po odsúhlasení programu predniesli svoje správy jednotliví členovia predsedníctva, pokladník a audítori. Po nich predsedovia jednotlivých komisií predniesli správu o činnosti.

 

Jedným z hlavných bodov Generálneho zasadnutia boli voľby prezidenta FIFe, tajomníčky a členov komisií.

Prezidentkou FIFe na obdobie 2 rokov sa stala Annette Sjodin / SE /, za ktorú hlasovalo 18 delegátov z 30 prítomných. 12 delegátov bolo proti.
Generálnym sekretárom FIFe na obdobie 2 rokov sa stal Eric Reijers / CZ /, za jeho podporu hlasovalo 25 delegátov, 3 sa zdržali hlasovania a dvaja delegáti boli proti.
Viceprezidentom FIFe na obdobie 1 roka sa stal Dietmar Sagurski / AT /, za ktorého hlasovalo 18 delegátov, 12 delegátov bolo proti.
Vicesekretárkou FIFe na obdobie troch rokov sa stala Dorte Kaae / DK /, za ktorú hlasovalo 24 delegátov, 4 sa zdržali hlasovania a 2 boli proti.

Výsledky volieb do Komisie na ochranu zdravia mačiek na nasledujúce trojročné obdobie:

Dr. Vanja Knez / Sl /
Dr. Květoslava Mahelková / CZ /
Trudy Wessel van Putten / NL / - predsedníčka

Výsledky volieb audítorov a asistenta audítora na obdobie 2 rokov :

Angelika Ehmke / DE / - audítorka
Paula v.d. Wijngaart / NL / - audítorka
Michael Wirth Färdigh / SE / - asistent audítora

Po voľbách Generálne zasadnutie pokračovalo odsúhlasením finančného rozpočtu na rok 2006. Delegáti odsúhlasili predĺženie patronátu Bulharsku a Cypru t.j. krajinám čakajúcich na plné členstvo . Rumunsko a Malta nesplnilo podmienky čakajúcej krajiny na plné členstvo a predĺženie patronátu bolo zrušené. Indonézia si podala žiadosť na prijatie ako krajiny čakajúcej na plné členstvo. Žiadosť bola delegátmi schválená. Veľká Británia sa stala právoplatným členom FIFe po splnení všetkých podmienok FIFe.

 

Schválené návrhy platné od 1. 1. 2006

 l. Prijaté návrhy podané predsedníctvom FIFe :

-týkajúce sa zmien Všeobecných pravidiel FIFe

FIFe poplatky za rok 2005 budú zahrnuté v dokumente, ktorý bude tvoriť prílohu Všeobecných pravidiel FIFe :

Členské a iné poplatky v EUR :

Členské 350.-
Medzinárodná výstava 180.-
Národná výstava

60.-

Registrácia chovnej stanice

20.-

Poplatok chovateľskej komisie

10.-

Posudzovateľská skúška

150.-

Skúška stážistu, Národní posudzovatelia v non, Európski členovia

90.-

Posudzovatelia

65.-

Kokardy EC, EP

15.-

Kokardy IC,IP,GIC, GIP

12.-

Vyplatenie min. odmien posudzovateľom za posudzovanie na MVM :

 

Dvojdňová výstava

130.-

Jednodňová výstava

85.-

Za výstavu ak posudzuje počas oboch dní dvojdňovej výstavy oddelene podľa kategórií

170.-

Za výstavu ak posudzuje jeden deň dvojdňovej výstavy oddelene podľa kategórií

85.-

 

- týkajúce sa zmien pravidiel pre posudzovateľov, študentov a stevardov

č. 3.1
Nový paragraf :
Certifikát o účasti bude vydaný na konci seminára každému posudzovateľovi, ktorý sa zúčastnil celého seminára. Ak posudzovateľ, alebo žiak posudzovateľ sa rozhodne zúčastniť seminára, musí to oznámiť generálnemu tajomníkovi FIFe najmenej 4 týždne pred dátumom seminára, aby mohol byť certifikát dopredu pripravený. Ak to neoznámi dopredu generálnemu tajomníkovi FIFe, nebude mu vydaný certifikát o účasti.

- týkajúce sa zmeny všeobecných pravidiel FIFe

č. 3
“Počas víkendu, v týždni kedy sa koná Generálne zasadnutie, sa nemôžu poriadať žiadne výstavy.” Doplniť aj do Výstavných pravidiel FIFe, časť 1.1a

č.4
“Zoznam výstav bude publikovaný každé tri mesiace.” Doplniť do Výstavných pravidiel FIFe, časť 1.1b

č.4a
“Žiadna zmena dátumu výstavy, ktorý už bol publikovaný v oficiálnom zozname výstav, nesmie byť urobená počas 6 týždňov. Zmeny budú zvýraznené. Táto žiadosť môže byť urobená len na výstavy dva roky dopredu.” Doplniť aj do Výstavných pravidiel FIFe , časť 1.1c
Poznámka : Pravidlo 1.1 FIFe výstavných pravidiel presunúť do 1.1d

č.23b
“FIFe člen, ktorý chce oficiálne pozvať non – FIFe posudzovateľa posudzovať na FIFe výstavu, musí najprv požiadať o povolenie predsedníctvo FIFe. “Doplniť do Výstavných pravidiel FIFe ako časť 6.1c

č.23c
“Ak posudzovateľ FIFe posudzuje na non – FIFe výstave, musí to byť odsúhlasené predtým, ako bude v katalógu uvedené, že je posudzovateľ FIFe. “ Doplniť do Pravidiel pre posudzovateľov, žiakov a stevardov ako časť 2.8.2

č.23d
“ Ak non – FIFe posudzovateľ posudzuje na FIFe výstave, musí byť uvedený vo výstavnom katalógu.” Doplniť do Výstavných pravidiel FIFe ako časť 6.1d

č.23e
“ Organizátor výstavy, kde posudzuje non FIFe posudzovateľ, musí zabezpečiť , že bude posudzovať v súlade s Výstavnými, posudzovateľskými pravidlami a Štandardami FIFe.” Doplniť do Výstavných pravidiel FIFe ako časť 6.1e

č.23f
“ Najmenej 75% posudzovateľov posudzujúcich na FIFe výstave musia byť FIFe posudzovateľmi.” Doplniť do Výstavných pravidiel FIFe ako časť 6.1b
Poznámka : č. 6.1 Výstavných pravidiel FIFe presunúť ako č. 6.1a

č.23g
“ FIFe posudzovatelia majú povolené posudzovať na CFA výstavách mimo Európy a CFA posudzovateľ má povolené posudzovať na FIFe výstavách. Povolenie je obmedzené na kategórie, na ktoré má posudzovateľ licenciu udelenú vlastnou organizáciou.” Doplniť do Pravidiel pre posudzovateľov, žiakov a stevardov FIFe ako č. 2.1

č.30 rozdeliť na dve časti :
1/ “ Certifikáty stevardov, žiakov, dokladov o skúške alebo stáži musia byť na požiadanie predložené v origináli alebo v overenej kópii.” Doplniť do Pravidiel pre posudzovateľov, žiakov a stevardov FIFe ako č. 6.3 2/ “ Štatút členských krajín FIFe musí byť na požiadanie predložený v origináli alebo v overenej kópii. “ Doplniť ako nový č. 2.6 do Všeobecných pravidiel FIFe.

č. 5
FIFe prezident a Predsedovia FIFe komisií musia zvolať svojich členov na každú schôdzu “ prostredníctvom registrovaného mailu ” / časť uvedenú v úvodzovkách zrušiť/, zbytok zostáva v pôvodnej verzii. Celý text doplniť do Všeobecných pravidiel č. 3.1

 

II. Prijaté návrhy posudzovateľskej a registračnej komisie:

 • uznanie nového krátkosrstého plemena – III. Kategória CYMRIC - CYM, štandard, uznané farebné variety a bodové hodnotenie
 • došlo k čiastočnej úprave textu č. 5.1.3.3 Pravidlá pre posudzovateľov, žiakov a stevardov. “ Len čo kandidát skompletizoval 10 resp. 20 vysvedčení stevarda, musí zložiť písomnú prijímaciu skúšku priloženú a doplnenú Posudzovateľskou a registračnou komisiou. Táto skúška musí byť urobená v jednom z troch oficiálnych jazykov FIFe a bude riadená FIFe členom, ku ktorému kandidát patrí. Člen musí poslať originál skúšky spolu s dosiahnutými bodmi /min. 80% / a stevardovskými potvrdeniami Generálnemu tajomníkovi FIFe nie neskôr ako jeden mesiac po skúške, Generálny tajomník FIFe skontroluje to ešte predtým ako potvrdí, že akceptuje kandidáta za žiaka posudzovateľa.”
 • doplnenie č. 5.2.13 Pravidlá pre posudzovateľov, žiakov a stevardov. “ Dvaja skúšajúci posudzovatelia a kandidát musia byť schopní komunikovať v tom istom FIFe jazyku.”
 • “ Otázky sú vybrané Posudzovateľskou a registračnou komisiou a poslané k skúšajúcim posudzovateľom najmenej 2 týždne pred konaním skúšky. Otázky by mali byť medzi tým zapísané do zoznamu skúšajúcich otázok, poslané a potvrdené Posudzovateľskou a registračnou komisiou spolu s témami diskutovanými počas seminárov pre žiakov posudzovateľov.”
 • Boli zrušené všetky výnimky pre posudzovateľov, žiakov a stevardov .
 • Bol upravený č. 5.1.14.1 týkajúci sa trvania seminára. Minimálne trvanie musí byť 1 deň. Seminár bude zapísaný do oficiálneho výstavného kalendára najmenej 3 mesiace pred jeho konaním. Informácia o mieste, trvaní a programe musí byť uvedená bezodkladne.”

 

III. Prijaté návrhy LO komisie:

 • Zmena č. 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3 a doplnenie nového č. 4.6.4 Chovateľské a registračné pravidlá. V časti 4.6.1 vyčiarknuť : Vystavenie 15 odlišných mačiek, min. vek 6 mes. Doplniť : Najneskôr 1.februára toho istého roku kedy sa bude konať Generálne zasadnutie musí byť stanovené miesto výstavy, kde dôjde k uznaniu nového plemena alebo farby. Nie neskôr ako 1.marca musí chovateľské konzílium dostať všetky potrebné dokumenty na uznanie. Nie neskôr ako 1. apríla predsedníctvo FIFe a komisie FIFe musia dostať konečnú prihlášku k uznaniu a stanovisko chovateľského konzília.
 • V č. 4.6.2 vyčiarknuť poznámku a doplniť : Vystavenie 10 odlišných mačiek vo veku min. 6 mes. 2/3 vystavených mačiek musia byť registrované vo FIFe a vlastníkom musí byť FIFe člen. Do tejto časti presunúť časť č. 4.6.1 Toto vystavenie musí byť počas jedno alebo dvojdňovej medzinárodnej výstavy mačiek...
 • č. 4.6.3 Zrušený posledný odstavec. Doplnené : Uznávanie nového plemena bude v dvoch krokoch. Prvý krok : FIFe prijme prvotné uznanie. Na tejto úrovni mačky nemôžu získať vyššie tituly ako CAC/CAP. K dosiahnutiu úplného uznania musia byť doklady prezentované na Generálnom zasadnutí, pričom najmenej 50 mačiek sú zapísané v plemennej knihe najmenej v 3 členských krajinách FIFe. Plná registrácia nemôže byť skôr ako jeden rok po obdržaní prvotného uznania.
 • č. 4.6.4 Doplnenie : žiadosť na uznanie plemena alebo farby musí obsahovať najmenej :
  * presné údaje v akej farbe by mohla byť uznaná ( použi špeciálnu formu )
  * budúci štandard a počty bodov pre farbu / plemeno
  * údaje, ktoré problémy sú spojené s týmito farebnými varietami, by sa mohli stať a ktoré by mohli nastať
  * ktoré obmedzenia by mohli byť v Chovateľských a registračných pravidlách
  * aké možné výsledky, ktoré nie sú ešte uznané, by mohli byť registrované
  * názor Chovateľského konzília pre chov plemena
 • č. 2.6.3 Chovateľské a registračné pravidlá : Zmeniť pomenovanie Národné chovateľské konzílium za FIFe členskú krajinu. Doplniť v poslednom odstavci k slovu chovateľ alebo predávajúci plemena Korat musí informovať kupujúceho o GM ochorení a registratívnej politike. Veterinárny certifikát GM statusu musí byť súčasťou rodokmeňa.
 • č. 6.1 zrušený

 

IV. Prijaté návrhy výstavnej komisie:

 • Doplnenie č. 6.4 : Mačka by vždy mala byť prezentovaná spolu s katalógovým číslom
 • Doplnenie č. 2.9.4 : Výstavný posudok musí byť čitateľný

V. Prijaté návrhy predložené členskými krajinami FIFe:

 • Uznanie nového plemena v 4. kategórii s pomenovaním Seychellois Longhair / Seyšelská dlhosrstá / SYL
 • a Seychellois Shorthair / Seyšelská krátkosrstá / SYS * 01, 02, 03 vo farbách n,a,b,c,d,e,f,g,h,j,o,p,q,r s kresbou alebo bez kresby 21
 • Vzhľadom na situáciu v Portugalsku je udelená výnimka k získaniu titulu EC / EP . EC / EP 9x CACE/CAPE v dvoch rôznych krajinách od najmenej 6 rôznych posudzovateľov
 • Pre Rusko na obdobie 3 rokov bola udelená nasledujúca výnimka k získaniu titulov IC / IP a GIC / GIP IC/IP 5x CACIB/CAPIB od najmenej 3 rôznych posudzovateľov v jednej krajine GIC/GIP 7x CAGCIB/CAGPIB od najmenej 3 rôznych posudzovateľov, v dvoch krajinách
 • Pre Bielorusko do 31.12.2008 bola udelená výnimka k získaniu titulov IC/IP, GIC / GIP, EC / EP IC/IP : 5x CACIB/CAPIB najmenej od 3 rôznych posudzovateľov c jednej krajine GIC/GIP : 7 CAGCIB/CAGPIB najmenej od 5 rôznych posudzovateľov v dvoch krajinách EC/EP : 10 CACE/ CAPE najmenej od 7 rôznych posudzovateľov v dvoch rôznych krajinách
 • Čiastočná zmena v štandarde plemena TUV II. Kategórie. Uši : veľkosť - stredné až veľké, dobre osrstené, široké v základni, jemne zaokrúhlené. Preferujú sa biele na vonkajšej strane a ružové vo vnútri. Umiestnenie : ležia vo vzdialenosti šírky jedného ucha, umiestnené stredne vysoko na lebke.
 • Certifikáty alebo tituly, ktoré nie sú dosiahnuté podľa FIFe pravidiel nebudú uznané ako medzinárodné body
 • Všetci posudzovatelia FIFe musia posudzovať na FIFe výstavách podľa pravidiel FIFe. Výnimky, ktoré sú udelené predsedníctvom FIFe musia byť prekonzultované s posudzovateľmi a FIFe členmi.
 • Neuznanému plemenu Don Sphynx / Donský Sfinx / bol udelený FIFe EMS kód DSP non . V budúcnosti sa pripravuje jeho uznanie.
 • Dodatok k Chovateľským a registračným pravidlám 2.6.11 týkajúci sa plemena Barmská mačka BUR. Vzhľadom na to, že sú uznané u plemena BUR farby n,a,b,c,d,e,f,g,h,j, FIFe nebude podporovať žiadneho človeka alebo federáciu, aby produkovala Barmské mačky v nejakých iných farbách ako je hore uvedené. Kríženie nie je dovolené pre : Strieborné a/alebo agouti variety a/alebo pestré bodkované Vrh v neuznanej farebnej variete bude registrovaný ako XSH/XLH

 

Neprijaté návrhy

 • Návrh, aby posudzovateľom FIFe bol znížený ročný poplatok zo 65 EUR na 50 EUR nebol prijatý.
 • Návrh, ktorý predpisoval povinné PKD testy pre všetky perzské a exotické mačky.
 • Návrh, ktorý hovoril o možnosti pre vystavovateľov – organizátorov Svetovej výstavy považovať získané certifikáty na Svetovej výstave ako certifikáty získané v cudzine.
 • Návrh, ktorým by bolo zakázaný transport do nového prostredia mačiek, predaných na výstave k novému majiteľovi.
 • Návrh, ktorý hovoril o poplatkoch za skúšku na 90 EUR za kategóriu.

 

Generálne zasadnutie FIFe v roku 2006 bude v Taliansku, v Ríme.

Malmö, dňa 24. – 30. 5. 2005

PaedDr. Soňa Ivanková