Výročná členská schôdza

Schôdza sa konala v sobotu 12. februára 2005 v príjemnom prostredí reštaurácie firmy SODEXHO na Stromovej ulici v Bratislave, v slávnostnej atmosfére, s reprezentačným obedom pre všetkých zúčastnených členov, ich rodinných príslušníkov ako aj prizvaných hostí. Každý člen dostal pre svoju mačičku aj darček – krmivo ACANA od firmy Champion Petfoods.

Fotoreportáž zo schôdze...

Program schôdze:

  1. Správa o činnosti ZO v roku 2004 (M. Malíková)
  2. Správa o hospodárení ZO v roku 2004 (Z. Huňadyová)
  3. Prehľad o chove mačiek v ZO za rok 2004 (Z. Somorová)
  4. Voľba výboru ZO na rok 2005 a schválenie členského príspevku vo výške 300,-Sk (150,-Sk mladí chovatelia a dôchodcovia). Zúčastnení členovia boli uznášaniaschopní a zvolili jednohlasne výbor v nasledovnom zložení:

predsedníčka – Mária Malíková
podpredsedníčka – Marta Vozárová
tajomníčka – Zuzana Somorová
pokladníčka – Zuzana Huňadyová
kontrolór – Semira Kalivodová

5. Voľba člena oblastnej odbornej komisie (OV SZCH) – členovia ZO jednohlasne zvolili do tejto funkcie predsedníčku ZO M. Malíkovú
6. Klub Royal Canin - predsedníčka ZO informovala členov o liste p. Beňovej, manažérky RC, v ktorom žiada záväzné vyjadrenie členov klubu akým spôsobom chcú zbierať body za nakúpené krmivo. Do klubu RC sa prihlásili ďalší noví členovia.
7. Prezentácia krmív pre mačky ACANA a CANUTRA (M. Benko) - zástupca kanadskej firmy Champion Petfoods a výhradný dovozca krmív pre SR predstavil tieto, na Slovensku pomerne málo známe krmivá pre mačky, ich zloženie, druhy a výnimočnosť oproti iným krmivám obdobnej kvality. Z nich Acana patrí medzi kvalitné komplexné krmivá triedy super premium.
8. Možnosti homeopatickej liečby ochorení a porúch správania mačiek (MVDr. P. Čech) - v zaujímavej odbornej prednáške sa členovia dozvedeli o pricípoch a výhodách tejto alternatívnej liečebnej metódy, ktorá si v radoch nielen odborníkov, ale aj širokej laickej verejnosti postupne získava čoraz viac sympatizantov. Dôkazom jej účinnosti sú nespochybniteľné úspechy najmä v tých prípadoch, kde bežné liečebné postupy zlyhávajú.
9. Príprava na Medzinárodnú výstavu mačiek 26. a 27. februára v Ružinove
ZO nadviazala spoluprácu so ZO CHM BA 1 v organizovaní MVM a členovia dostali možnosť zapojiť sa aktívne do príprav a priebehu výstavy. V rámci tejto spolupráce predsedníčka ZO CHM BA1 Ing.arch. G.Máčajová informovala o priebehu a podmienkach prípravy MVM, dohodla s jednotlivými členmi ich úlohy a distribúciu plagátov a propagačných letákov.

Výbor ZO CHM BA 5 ďakuje touto cestou firme SODEXHO za poskytnutie reprezentatívneho priestoru
a personálu firmy za vytvorenie dôstojných podmienok pre konanie schôdze, ktoré prispeli k jej slávnostnej atmosfére.

PhDr. Mária Malíková,
predsedníčka ZO CHM BA 5