Správa o činnosti ZO CHM Bratislava 5

za rok 2004

1. Vznik ZO
ZO vznikla v apríli 2004 so sídlom v Bratislave na základe dobrovoľného združenia chovateľov a milovníkov mačiek s cieľom plniť úlohy Zväzu v zhode so všeobecnými právnymi normami, podľa stanov zväzu a ostatných vnútrozväzových predpisov. ZO sa týmto zaviazala riadiť svoju činnosť v súlade so stanovami SZCH.

2. Voľba výboru ZO
Členovia ZO jednohlasne zvolili Výbor ZO v zložení:
Predsedníčka: PhDr. Mária Malíková
Podpredsedníčka: PhDr. Sylvia Porubänová
Tajomníčka: Zuzana Somorová
Pokladníčka: Soňa Slobodová
Členovia ZO jednohlasne zvolili za kontrolóra Ing. Danu Guráňovú.

3. Členský príspevok ZO
Členovia schválili výšku ročného členského príspevku ZO na jedného člena 300,-Sk a v prípade mladých chovateľov a dôchodcov 150,-Sk.

4. Webová stránka ZO
Členovia ZO odporučili založenie webových stránok ZO a poverili Výbor vytvorením ich štruktúry, návrhu obsahu a dizajnu. Zároveň poverili predsedníčku ZO registráciou týchto stránok.

5. Spolupráca ZO s ďalšími subjektami
Členovia ZO sa rozhodli nadviazať kontakty a spoluprácu so zástupcami výrobcov krmív a potrieb pre mačky, s veterinárnymi lekármi ako aj s ostatnými subjektami, vrátane ZO CHM na Slovensku i v zahraničí, ktorých náplňou činnosti je chov mačiek a starostlivosť o ich výživu, zdravie, krásu a spokojnosť.

6. Členovia ZO a zameranie klubu
Priebežne prichádzajúci noví členovia sa predstavovali so svojimi mačičkami a zoznamovali sa so skúsenými chovateľmi ako aj so zameraním a filozofiou klubu v duchu hlavnej myšlienky – šťastná mačka znamená šťastný domov. Predsedníčka informovala o perspektívach a možnostiach spolupráce ZO s inými subjektami.

7. Právne postavenie ZO
Členovia boli oboznámení so stanovami SZCH, so stanovami FIFe a Chovateľským poriadkom, ktoré musí každý člen dodržiavať ako aj s ich právami. ZO má právnu subjektivitu a je oprávnená vstupovať do spolupráce so všetkými spoločenskými subjektami, pokiaľ táto nie je v rozpore so stanovami a vyššie uvedeným.

8. Administratíva ZO
Tajomníčka Z. Somorová informovala členov o povinnosti ZO viesť register členov a ich mačiek. Za tým účelom je potrebné odovzdávať fotokópie rodokmeňov mačiek a nahlasovať zmeny osobných údajov a kontaktnej adresy. Všetky údaje slúžia len pre interné potreby ZO a sú podkladom pre vypracovanie výročnej správy o stave členskej základne a chove ich mačiek pre vyššie orgány SZCH.

9. Happy Cat
Predsedníčka M. Malíková informovala o registrácii webstránky, jej tvorbe, zameraní a možnosti prezentácie mačiek a CHS členov. Vyzvala členov, aby sa aktívne podieľali na tvorbe jej obsahu. Požiadala ich, aby propagovali stránky aj na širšej verejnosti. M. Vozárová ponúkla článok na tému Mačka a dieťa a perspektívne aj články na ďalšie možné témy. Na stránkach by uvítala prehľad krmív podľa značiek výrobcov v závislosti od kvality.

10. Témy na prednášky
Členovia vyjadrili záujem o témy, o ktorých by radi diskutovali na schôdzach ZO a  k týmto témam by sa prizývali odborníci, napríklad z radov veterinárov, výrobcov krmív a potrieb pre hračky. D. Kollerová uviedla ako vhodný tip tému „Aloe Vera pre zvieratá“.

11. Príprava mačky na výstavu
Noví členovia a začínajúci chovatelia sa učili, ako pripraviť mačku na výstavu. Predsedníčka im odporučila tiež článok, v ktorom nájdu všetky potrebné informácie. Tajomníčka Z. Somorová priebežne informovala o všetkých výstavách do konca roka 2004 a poskytovala záujemcom propozície.

12. Vyhodnotenie Medzinárodnej výstavy mačiek v Nitre
Predsedníčka v mene výboru ZO zablahoželala všetkým členom k úspechom na tejto výstave a odovzdala im malý darček a foto z výstavy na pamiatku

13. Informácie zo zasadnutí Ústrednej odborovej komisie pre chov mačiek a OV
Predsedníčka M. Malíková informovala členov o všetkých uzneseniach ÚOK a OV SZCH v priebehu roka.

14. Spolupráca so ZO CHM 1 na MVM vo februári 2005
ZO nadviazala spoluprácu so ZO CHM BA 1 v organizovaní MVM a členovia dostali možnosť zapojiť sa aktívne do príprav a priebehu výstavy.

15. Útulok pre opustené mačky a iniciatíva Mačky SOS
Členovia boli o iniciatíve informovaní a tajomníčka Z. Somorová ich oboznámila s prevádzkou a problémami 1.bratislavského útulku. Prejavili záujem o zorganizovanie pomoci formou brigády v jarnom období roka 2005.

16. Magazín chovateľa
Predsedníčka M. Malíková predstavila časopis a informovala o rozšírení priestoru pre chovateľov a milovníkov mačiek. Každý člen dostal ako darček jedno reprezentatívne číslo.

17. Royal Canin
Členovia sa dozvedeli o akciových ponukách krmív a boli informovaní o možnostiach, výhodách a podmienkach vstupu do RC klubu.

18. Mačka a Vianoce
K záveru roka pripravila predsedníčka ZO prednášku na aktuálnu tému, ku ktorej aktívne prispeli všetci zúčastnení vo voľnej diskusii.  

 

PhDr. Mária Malíková,
predsedníčka ZO CHM BA 5