Mačka a jej reč

Mačacia reč umožňuje mačke viesť pomerne bohatý a všestranný spoločenský život, naplnený komunikáciou s inými mačkami, s ďalšími domácimi maznáčikmi a najmä s ľuďmi. Najnovšie výskumy odhalili, že v oblasti komunikácie sú mačky hneď po človeku najkreatívnejšie. Mačacia reč predstavuje komplexný dorozumievací fenomén, ktorý je tvorený nielen hlasovými prejavmi, ale tiež výrazom jej tváre, postojmi tela a dotykmi, ako aj vizuálnym i pachovým značením.
Zvuková komunikácia
Akustické prejavy využíva mačka predovšetkým v komunikácii s človekom. Mačky žijúce v jeho spoločnosti, majú vyvinutú oveľa bohatšiu paletu vokálnych výrazov než ich zdivení príbuzní. Prispôsobili sa totiž podmienkam komunikácie vo svete ľudí, v ktorom sú dôležité hlasové prejavy a ľudia na tieto najskôr reagujú. Výskumy v danej oblasti zároveň preukázali, že zvuky, ktoré mačky používajú pri dorozumievaní s ľuďmi sú odlišné od tých, ktoré uplatňujú v komunikácii s inými mačkami.

Americká psychologička Mildred Moelková identifikovala celkom 16 druhov zmysluplných zvukových prejavov, ktoré všeobecne možno rozdeliť do troch základných skupín: 1.mrnkanie, ktoré sa spolu s pradením viaže najmä na stavy spokojnosti, 2.mňaukanie, ktorým mačka vyjadruje svoje požiadavky či potreby a napokon 3.prenikavé zvuky, ktoré vydáva napríklad v boji, pri párení, lovení, ale tiež pri rôznych stavoch krajného rozrušenia či v bolesti. Je viac než pravdepodobné, že mačky medzi sebou dokážu rozlíšiť oveľa viac zvukových prejavov, tie však ostávajú ľudským sluchovým potenciálom neodhalené.

Jedinečnosť vzájomnej komunikácie s človekom
Dorozumievanie mačky s človekom má svoje základy v jej ranom detstve, kedy ako mačiatko komunikovala s matkou v snahe uspokojiť svoje potreby. V spolužití s ľuďmi postupne tieto zvukové prejavy pretvára, špecializuje a svojho človeka nenápadne učí. Nezriedka je veľmi vynachádzavá. Ak ju človek nechápe, skúša nové variácie tónov, melódií a hlasitosti, až kým nedosiahne svoje. Výsledkom tohto procesu je veľmi špecifický slovník s tzv. pevnými pojmami, ktoré mačka používa v určitých situáciách a ktoré majú celkom konkrétny význam.
Komunikácia mačky s človekom je preto vždy individuálna a s príchodom každej novej mačky sa majiteľ začína odznova učiť jej osobitej reči. Mačky tiež často vytvárajú celkom zvláštne zvuky, ktorými sa dorozumievajú len s niektorými členmi domácnosti. Rečové návyky jednotlivých mačiek sú rôzne a líšia sa aj v závislosti od druhu plemena a temperamentu.
Reč tela, optické a pachové značky

Nezvuková komunikácia je pre mačku rovnako dôležitá ako hlasové prejavy a nachádza svoje uplatnenie najmä pri dorozumievaní s inými mačkami. Reč tela, ktorá slúži všeobecne pre komunikáciu tvárou v tvár, vyjadruje rôzne emócie, nálady, názory a reakcie mačky na konkrétne situácie. Dajú sa vyčítať z výrazu jej tváre, kde rozhodujúcim je špecifické nastavenie ušníc, papuľky, fúzov, pohľad očí a šírka ich zorníc, ako aj z postoja jej tela a polohy jej chvosta. Etológovia rozlišujú až 9 typov rôznych výrazov tváre a celkom 16 postojov tela mačky. Reč tela je veľmi zložitá a pokiaľ ju chceme správne interpretovať, nemali by sme analyzovať jednotlivé jej prvky izolovane, ale vnímať telo mačky ako jeden komplexný celok.

S teritoriálnym inštinktom mačiek súvisí optické a tiež pachové značkovanie, ktoré sú obľúbenými prostriedkami komunikácie na diaľku.

Škrabancami na dobre viditeľných predmetoch ako aj zanechávaním odkazov v podobe jemného odéru výlučkov pachových žliaz či oveľa markantnejším značkovaním močom alebo trusom, dáva mačka na vedomie svoju prítomnosť v teritóriu a vlastnícky vzťah k nemu. Mačky s nesmiernym zaujatím „čítajú“ tieto pachové správy a ich analýzou získavajú neuveriteľný rozsah i hĺbku informácií o ich pôvodcovi. Vzájomné obtieranie mačiek žijúcich v jednom spoločenstve alebo o človeka je prejavom podvedomej snahy premiešať svoj vlastný pach s pachom svojich spoločníkov, čo dodáva mačke potrebný pocit bezpečia a pôsobí na jej psychiku upokojujúco.

Kľúč k porozumeniu

Mačacia reč je veľmi pestrá a zložitá. Ľudia nie sú schopní zachytiť a interpretovať úplný rozsah jej škály. Pre skutočného milovníka mačiek, ktorý dobre pozná povahu svojej mačky a jej potreby, ktorý citlivo a s láskou svoju mačku pozoruje, však vzájomné dorozumievanie nie je žiadnym veľkým umením.

 

Text © PhDr. Mária Malíková
In: Magazín chovateľa 10/2005, s.29

Ilustračné foto © M.Malíková, Z.Somorová, I.Medeková a S.Petrovská