Genetické testy mačiek

V európskych krajinách so silnou a dlhoročnou tradíciou chovu ušľachtilých mačiek narastá zodpovednosť chovateľov za ich zdravie a kvalitu života, primerane objektívnym možnostiam úrovne rozvoja veterinárnej medicíny. Jedným z prejavov tejto zodpovednosti je predovšetkým prísny výber a zaradenie do chovu len tých jedincov, ktorí vykazujú nielen exteriérové kvality, ale sú aj zdraví a zároveň nie sú nositeľmi geneticky podmienených ochorení. Patrí k nim napríklad PKD ( Polycystic Kidney Disease) - polycystické ochorenie ľadvín a ďalšie závažné ochorenia, vrátane overovania pôvodu, ktorých diagnostika si vyžaduje náročné genetické vyšetrenia. Pokiaľ slovenský chovateľ mal záujem o takéto nadštandardné vyšetrenie mačky, neostávalo mu donedávna iné, než sa obrátiť na renomované laboratória v zahraničí.

Ukazuje sa však, že určité genetické vyšetrenia a testy by sa čoskoro mohli realizovať aj u nás – v Laboratóriu genetiky v Nitre. Pre zavedenie možnosti vykonávať tieto testy v praxi bude rozhodujúca nielen spolupráca SZCH s vedením laboratória, ale tiež aktívny záujem našich domácich chovateľov mačiek.

Laboratórium genetiky v Nitre predstavuje svoju činnosť a zameranie

Určovanie paternity pomocou DNA testu

Objektívna kontrola pôvodu zvierat je nevyhnutným predpokladom pre efektívny plemenársky program, preto je diagnostickým metódam venovaná v celosvetovom meradle osobitná pozornosť. Ich cieľom je stanoviť, resp. jednoznačne potvrdiť chovateľom uvádzané príbuzenské vzťahy medzi zvieratami. Donedávna sa otázky určovania totožnosti a overovania rodičovstva riešili klasickým testovaním krvných skupín, sérových bielkovín a izoenzýmov, avšak v mnohých prípadoch aplikácia zmienených typov polymorfizmu neumožňovala definitívne závery.

V priebehu posledných rokov bol vypracovaný a zdokonalený súbor molekulárno-genetických metód, ktoré sa v súčasnosti už úspešne využívajú v praxi pri kontrole pôvodu rôznych druhov hospodárskych zvierat. Metódy molekulárnej genetiky, ktoré umožňujú určiť rodičovstvo s pravdepodobnosťou hraničiacou s absolútnou istotou, sú založené na vyšetrení hypervariabilných DNA mikrosatelitov, ktoré patria medzi repetitívne oblasti DNA - Short Tandem Repeats.

STR sú špecifické úseky DNA, v ktorých sa krátky sekvenčný motív nachádza v rozličných počtoch tandemovo usporiadaných opakovaní. U mikrosatelitov je sekvenčný motív dlhý 1 - 6 nukleotidov a opakuje sa v kópiách dva až niekoľko desiatok krát za sebou. Mikrosatelity sú mimoriadne zaujímavé z hľadiska vyšetrovania rodičovstva a identifikácie jedincov, nakoľko sú veľmi početné, náhodne roztrúsené po celom genóme, vysoko polymorfné, jednoducho a reprodukovateľne detekovateľné a v neposlednej miere preto, že vykazujú mendelistickú dedičnosť. Alely sa detekujú pomocou špecifickej polymerázovej reťazovej reakcie (PCR) s následnou elektroforetickou separáciou. DNA test je pomerne náročný, vysoko citlivý, exaktný, vyhovuje požiadavkám pre sériové spracovanie, no na druhej strane kladie vysoké finančné nároky na materiálno-technické zabezpečenie laboratória. Pri DNA teste je možné využiť automatizáciu - v prvej fáze pri aplikácii PCR (amplifikácii špecifických úsekov DNA s použitím termálneho cykléra) a v poslednej fáze pri vyhodnocovaní alel mikrosatelitných systémov (analýze fragmentov DNA pomocou DNA sekvenátora).

Na identifikáciu jedincov a overovanie pôvodu zvierat sa využívajú vysokorepetitívne sekvencie - mikrosatelity, ktoré boli objavené pri štúdiu DNA eukaryotických organizmov. Mikrosatelitné lokusy majú mimoriadne významné postavenie a mnohostranné použitie v genetike zvierat, napr. pri overovaní pôvodu, identifikácii jedinca, populačno - genetických štúdiách, hľadaní genetickej väzby, QTL ukazovateľov a iné. Väčšinou sú lokalizované v nekódujúcich oblastiach DNA - v intrónoch funkčných génov, v pseudogénoch a medzigénových úsekoch. Vysoký polymorfizmus a kodominantná dedičnosť ich alel umožňuje vyšší stupeň identifikácie než poskytujú už spomenuté sérologické metódy. Pravdepodobnosť výskytu spoločných paternitných vzorov v týchto lokusoch je extrémne malá, niektorými autormi odhadovaná až v hodnotách 1:30 biliónom .

V súčasnosti sa mikrosatelitné lokusy úspešne využívajú v DNA teste na overovanie pôvodu a identifikáciu jedinca v mnohých svetových laboratóriách, ktoré sú členmi Medzinárodnej spoločnosti pre genetiku zvierat - I.S.A.G.u ( International Society for Animal Genetics).

Súčasný stav - postupy testovania vybraných druhov zvierat

Hovädzí dobytok: používame 56 krvných systémov. Pravidelne si vymieňame genotypy s 20 - 25 laboratóriami z celého sveta. Táto metodika pomaly, ale isto bude nahradená metódou DNA.

Kone, svine, psy: u koní testujeme paternitu prostredníctvom DNA – mikrosatelitov (MS)

Ovce: testujeme na polymorfné systémy (transferíny a hemoglobíny)

Kozy: testujeme na polymorfné systémy

Pštrosy: testujeme na pohlavie pomocou molekulárno genetických metód

Mačky: na základe spolupráce so SZCH prichádza do úvahy možnosť testovania

  • pôvodu prostredníctvom DNA mikrosatelitov
  • PKD ochorenia (DNA)

Laboratórium genetiky
ŠPÚ – ÚPZ Nitra - Lužianky

Ing. Jozef Trandžík, PhD.