Krvné skupiny mačiek

Chov ušľachtilých mačiek v posledných rokoch na Slovensku zaznamenáva výrazný vzostup. Spolu s chovateľskými úspechmi sa zároveň objavujú niektoré problémy, ktoré sa donedávna nevyskytovali v takej miere a často ani ich príčiny neboli známe. Patrí k nim, napríklad, úhyn mačiatok v dôsledku nesprávne zvoleného rodičovského páru - vzhľadom na ich krvné skupiny. Súčasné možnosti veterinárnej medicíny už aj u nás napomáhajú postupne zlepšovať kvalitatívnu stránku chovu. Každý zodpovedný chovateľ by mal preto poznať krvnú skupinu potenciálnej chovnej mačky a kocúra ešte pred ich zaradením do chovu, resp. pred uskutočnením plánovaného krytia. S cieľom zorientovať sa v tejto problematike Vám prinášame odborný článok MVDr. Róberta Žuffu z Bratislavy.
Charakteristika krvných skupín

V roku 1907 Ján Jánský prvý správne popísal pokusmi so zhlukovaním červených krviniek 4 krvné skupiny ľudí označených vtedy I,II,III,IV, neskôr klasifikované ako 0, A, B, AB. Postupne boli spoznávané ďalšie krvné systémy, podskupiny a variety krvných skupín ľudí. V roku 1940 bol Landsteinerom a Wienerom objavený systém Rh (tzv. Rh faktor). V roku1953 boli objavené krvné skupiny u mačiek, avšak podrobnejšie boli popísané a prebádané až v roku 1981.V súčasnosti rozlišujeme 3 základné krvné skupiny u mačiek :A, B a AB.

Čo je princípom krvných skupín?

Krvnú skupinu každého jedinca (človek, zviera) určuje molekula cukru umiestnená na konci oligosacharidového reťazca nachádzajúceho sa na povrchu červenej krvinky. Podľa zloženia tohoto koncového cukru potom rozlišujeme:

 • systémy krvných skupín - kódované génom, či génmi v tesnej väzbe (napr. systém ABO, systém Rh, systém Lewis, systém P... u ľudí, A, B, AB u mačiek, systém DEA u psov)
 • krvné skupiny (samotné) ako fenotypový prejav 1 alely génu (napr. krvné skupiny A, B, 0, AB u ľudí, A,B,AB u mačiek, DEA1,DEA2.. u psov )
 • krvné podskupiny a varianty - (napr. A 1,A 2,A 3,A 1B... u ľudí, DEA1.1, DEA1.2 u psov)
 
 
 

obr. 1. Normálna krv mačky

 

V krvi každého zdravého cicavca sú okrem krviniek s príslušnou krvnou skupinou ( tzv. aglutinogénov) zvyčajne prítomné aj protilátky (aglutiníny) proti krvinkám iných krvných skupín (obr1.). Na základe prítomnosti, či neprítomnosti, resp. množstve týchto protilátok môže, v prípade vzájomného zmiešania krvi odlišných krvných skupín, nastať nežiadúca reakcia aglutinogén - aglutinín a výsledkom môže byť aglutinácia - zhlukovanie alebo hemolýza - rozpad červených krviniek (obr. 2a,2b,2c.). Dôsledkom je znefunkčnenie krviniek .

obr. 2a. Hemaglutinácia po podaní nekompatibilnej krvi

obr. 2b. Vľavo normálna krv, vpravo hemaglutinácia na sklíčku

obr. 2c. Hemaglutinácia v mikroskope

Konkrétne u mačiek
 • Zviera s krvnou skupinou A má zároveň protilátky anti-B, avšak len nízke titry* (1:2 až 1:32).
 • Zviera s krvnou skupinou B má prítomné protilátky v krvi anti-A vo vysokých titroch (1:64 až 1:2064)
 • Krvná skupina AB je bez protilátok v krvi. Jej výskyt je vzácny. Na anti-A reaguje slabšie než skupina A a na anti-B zhruba rovnako ako skupina B.

*titer = najnižšie riedenie, pri ktorom ešte dôjde k reakcii aglutinín + aglutinogén.

Prakticky to znamená nezlučiteľnosť krvných skupín, najmä v prípade ak príjemcovi B podáme krv darcu A.

Dedičnosť krvných skupín mačiek
 • A skupina je kompletne dominantná nad B aj AB, t.j. homozygoti AA a heterozygoti s genotypmi AB, AAB budú mať vždy skupinu A
 • B skupina je recesívna k A aj k AB, t.j. aby mal jedinec skupinu B, musí mať genotyp BB
 • AB skupina - recesívna k A ,dominantná k B (avšak údajne kocúr s krvnou skupinou B môže mať alely ABB)

V praxi:

 • rodičia so skupinou B môžu mať len mačatá so skupinou B (AB?)
 • rodičia so skupinou A môžu mať mačatá so skupinou A aj B príp. AB
 • rodičia so skupinou AB môžu mať mačatá so skupinou AB aj B
Niektoré príklady výsledkov krížení :
Mačka
Kocúr
Ich mačiatka
AA
AB
iba so skupinou A
AB
AB
A:B v pomere 3:1
AB
BB
A:B v pomere 1:1
ABB
BB
AB:B v pomere 1:1
ABB
ABB
AB:B v pomere 3:1
ABB
AB

A:AB:B v pomere 2:1:1

BB
BB

iba so skupinou B

AAB

ABB

A:AB:B v pomere 1:1:0
Výskyt u jednotlivých plemien

Môžeme vychádzať len z údajov pochádzajúcich z krajín, kde sa krvné skupiny bežne testujú už niekoľko rokov, najmä v USA a vyspelej Európe. Všeobecne sa dá povedať, že u väčšiny plemien výrazne prevažuje skupina A. Takmer 90-100% krvnej skupiny A sa vyskytuje u  burmíl, mainských mývalích, siamiek, domácich, tonkinov, himalájskych, nórskych lesných a plemena manx. Britské krátkosrsté, devon a korniš rex majú najvyšší výskyt B skupiny (až 40%).

Plemeno

Typ A
(výskyt v %)

Typ B
(výskyt v %)

Abyssinian
86
14
Birman
84
16
British shorthair
60
40
Burmese
100
0
Cornish Rex  
66
34
Devon Rex  
59
41
Domestic shorthair  
99
1
Himalayan  
93
7
Japanese Bobtail  
84
16
Maine Coon
98
2
Norwegian Forest  
93
7
Persian
86
14
Scottish Fold  
82
18
Siamese
100
0
Sphinx
82
18
Somali
83
17
Tonkinese
100
0
Krvné skupiny u európskych domácich mačiek
Krajina
Typ A
(výskyt v %)
Typ B
(výskyt v %)
Rakúsko
96,3
3,7
Anglicko
97,1
2,9
Fínsko
100
0
Francúzko
85,1
14,9
SRN
94,0
6
Taliansko
87,1
12,9
Holandsko
95,8
4,2
Škótsko
97,1
2,9
Švajčiarsko
99,6
0,4
Austrália
73,3
26,7
Japonsko
89,3
11,7
U.S.A
99,7
0,3
Kedy je dobré poznať krvnú skupinu mačky

Najčastejšie indikácie, kedy je prínosné poznať krvnú skupinu mačky sú:

 • Prevencia vzniku novorodeneckej izoerytrolýzy u mačiat po spárení matky B s kocúrom A, AB. Vzhľadom k približne rovnakému percentu výskytu krvnej skupiny A a B u britských mačiek, ktoré sú u nás pomerne početným plemenom, sa to javí ako nevyhnutné.

 • Celá škála ochorení, pri ktorých je indikovaná transfúzia krvi - vhodné.

 • V zámorí fungujúci systém krvných bánk, schopných dodať na požiadanie okamžite krv žiadanej krvnej skupiny v stave akútneho ohrozenia života zvierať .U nás zatiaľ hudba budúcnosti.

FNI (Feline neonatal isoerythrolysis, novorodenecký rozpad červených krviniek)

K vzniku dochádza, ak je matka krvnej skupiny B (s vysokým prirodzeným titrom anti-A) spárená s kocúrom skupiny A (AB). Výsledkom môže byť, že minimálne polovica narodených mačiat má krvnú skupinu A. Materské mlieko mačacej mamy má prvé dni po pôrode vysoké hladiny anti-A protilátok. Po jeho napití, hneď po narodení, mača príjme protilátky anti-A od matky a tieto protilátky sa naviažu na červené krvinky skupiny A mačaťa a spôsobia ich zhluknutie alebo rozpad. Príznaky sa môžu prejaviť ihneď po napití alebo v 1.týždni veku. Najčastejšie prejavy sú:

 • náhla smrť
 • slabosť, neschopnosť cicať, nápadne tmavý moč
 • chudokrvnosť, žltačka
 • odumretie konca chvosta
 • trvalé poškodenie obličiek krvným farbivom

Jediná možná liečba spočíva v okamžitom odstavení a umelom kŕmení (minimálne do 24h po pôrode). Mača však, pokiaľ prežije, väčšinou zaostáva vo vývoji a je chudokrvné. V prípade, že došlo k pôrodu a predpokladáme možné komplikácie, musíme mačiatka okamžite odstaviť ihneď po narodení, tzn. nesmú sa vôbec napiť materského mlieka. V tomto prípade je možné ešte z pupočníkovej krvi určiť akú skupinu mača má, a následne rozhodnúť, či môže piť materské mlieko alebo bude odstavené. Celému problému sa samozrejme dá predísť určením krvnej skupiny rodičov ešte pred párením.

Ako sa dá určiť krvná skupina
obr.3 Krvná skupina A

Testovanie krvnej skupiny je pomerne jednoduchý a krátkotrvajúci proces. Aj keď postačí zvyčajne len pár kvapiek krvi, je potrebné odobrať presné množstvo krvi a dodržať tým pomer – krv :antikoagulant. Preto môže veterinár niekedy zobrať viac krvi, než je nevyhnutné na samotný test. Princíp testu je vo vzájomnej reakcii krvi testovanej mačky a aglutinínu naneseného na dne plastových jamiek (obr. 3). Hoci je test v Európskej únii veterinárom bežne dostupný, žiaľ, netýka sa to zatiaľ Slovenska, preto nemusí byť požiadavke na testovanie všade vyhovené.

V prípade záujmu je možné kontaktovať 02/62412496 .

Text © MVDr. Róbert Žuffa
www.petvet.sk

Literatúra:
Hrubiško, M.: Transfúzia krvi, Osveta 1959
Sakalová, Lipšic: Hematológia a transfuziológia, Osveta 1995
Toman a kol.: Veterinární imunologie, Avicenum 2000
The European Journal Of Companion Animal Practice, april/1995
Internet