Inteligencia mačky a jej výchova

 

Zaslúžený obdiv u chovateľov mačiek vyvoláva nielen fyzická krása a dokonalosť týchto príťažlivých tvorov, ale rovnako aj ich vysoká inteligencia. Milovníci mačiek, podobne ako milovníci psov, radi rozprávajú o zaujímavých až neuveriteľných príhodách, v ktorých ich štvornohí miláčikovia prejavili správanie, svedčiace o značných schopnostiach ich intelektu. S čím konkrétne sa však spája inteligencia mačky? Čo ju ovplyvňuje? Možno merať jej výšku?

Intelekt mačky

Odpovede odborníkov sa rôznia, nakoľko samotný pojem inteligencie nie je jednoduché a ani možné celkom jednoznačne definovať, dokonca ani u ľudí. V prípade mačiek však s istotou môžeme hovoriť o viacerých vlastnostiach, ktoré sú nepochybne prejavmi ich inteligencie. Patrí k nim predovšetkým schopnosť prispôsobiť sa a využiť dané podmienky vo svoj prospech. Nemenej dôležitým prejavom intelektu mačky sú jej komunikačné schopnosti, a to nielen v rámci jej druhu, ale aj s inými zvieratami a zvlášť s človekom.

Významným atribútom inteligencie mačky je zvedavosť, učenlivosť a vynikajúca, často až fenomenálna pamäť. Dôkazom sú vedecké štúdie mozgu mačky, ktorý je vysoko vyvinutý, podobne ako mozog človeka, najmä jeho limbický systém. Časti mozgu, v ktorých sídli pamäť a učenlivosť sú zreteľne oddelené. V sieti periférnych nervov a hormónov sa formuje osobnosť mačky. Jej štruktúra je pri každej mačke iná a podmieňuje ju niekoľko faktorov.
Faktory ovplyvňujúce vývoj a výšku inteligencie

Ľudia, ktorí odchovali viacero mačiek, majú spravidla bohaté skúsenosti s rôznou mierou ich inteligencie a typom ich osobností. Primárnym faktorom, ktorý spôsobuje rozdiely medzi jedincami, je genetická podmienenosť. Vrodený inteligenčný potenciál mačky však veľmi významne ovplyvňujú prostredie, v ktorom mačka vyrastá a žije, ďalej učenie a na jeho základe získané poznatky a skúsenosti, a napokon aj cielená výchova. Rozhodujúcou etapou vo vývoji inteligencie mačky je obdobie jej raného detstva, hlavne prvých sedem týždňov života.

Už celkom malé mačiatko sa učí pozorovaním – svojej matky, súrodencov, iných mačiek, zvierat a, samozrejme, pokiaľ vyrastá v prítomnosti človeka, aj nás ľudí. Z pozorovania dokáže vyvodzovať závery a získané znalosti neskôr využiť v podobných situáciách. Mačky sa tiež učia veľmi rýchle asociáciami, dokážu vzájomne spájať súvislosti a interpretovať informácie. Možno povedať, že nielen v mladosti, ale prakticky počas celého obdobia života mačky je pre rozvoj jej inteligencie dôležitý neustály prísun rozmanitých podnetov a dostatočne stimulujúce prostredie. Platí to najmä pre mačky, ktoré žijú v domácnosti človeka, bez možnosti voľného výbehu.
Výchova mačky
Jedným z predsudkov je tvrdenie, že mačky nemožno vychovávať, pretože sú hlúpe a vzdorovité. Nie je to však pravda. Naopak, mačky sú mimoriadne učenlivé. Mačku možno vychovať tak, aby neškriabala nábytok, neskákala na zakázané miesta, neobhrýzala kvety či elektrické káble, alebo ju naučiť používať dvierka, chodiť na remienku a podobne. Pri jej výchove však musíme rešpektovať jej prirodzenosť a spôsob jej myslenia. Mačka nie je pes a nič neurobí na povel. Na rozdiel od psa jej chýba vrodená túžba druhému vyhovieť. Urobí len to, v čom vidí zmysel, čiže z jej uhla pohľadu, čo jej prináša osoh alebo určité výhody.
Preto vo výchove mačky má nesmierny význam pozitívna motivácia a stimulácia. Patrí k nim naša pozornosť, aktívne zapojenie sa do hry a hlavne prejavy našej lásky, ktoré sú mačke príjemné. Pochvala a odmena vo forme obľúbenej maškrty alebo čohokoľvek, čo mačke urobí radosť a po čom túži, by mali nasledovať zakaždým keď urobí niečo správne. Rôzne reštrikcie a tresty by sme v jej výchove mali používať čo najmenej, pretože aj tak nie sú veľmi účinné, najmä pokiaľ neprídu hneď v okamihu nevhodného správania.

Oveľa viac sa osvedčuje stratégia presmerovania jej nežiadúcej aktivity. Napríklad, mačke ničiacej náš nábytok kúpime škrabadlo a pobádame ju, aby ho používala. Ak nám devastuje izbové kvety, ponúkneme jej šťavnatú trávu vysiatu v kvetináči, ktorú potom zaručene uprednostní.

Výchova mačky je náročná na čas a vyžaduje trpezlivosť. Pamätajme však, že základom úspechu sú predovšetkým dobré vzájomné vzťahy, pretože prístupná našej výchove je len mačka, ktorá nás má rada.

Text © PhDr. Mária Malíková

In: Magazín chovateľa, 5/2005, s.26 -27

Foto © Ing.D.Dydowiczová, I.Medeková, PhDr.M.Malíková